<< Terug naar het spel

Artikel 1 : Organisatie

ZESPRI Service Center ( hierna “ZESPRI” genaamd) , waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Keyserlei 5 bus 43, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting waarbij sporttassen te winnen zijn.

Deze wedstrijd loopt vanaf 02/02/2004 en de laatste inzendingen moeten ZESPRI bereiken op 31/05/2004, de datum waarop deze wedstrijd afgesloten wordt.

Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die ZESPRI en/of de gerechtsdeurwaarder daarover neemt.
Er worden geen briefwisseling of telefoongesprekken in verband met deze wedstrijd gevoerd. ZESPRI behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het reglement.
ZESPRI zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die bij registratie voor de wedstrijd meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. In de toekomst kunnen deze gegevens gebruikt worden om u te informeren over de producten en diensten van ZESPRI. Uw persoonlijke gegevens worden noch verkocht, noch verspreid onder derden. Bij het indrukken van de toets 'zenden' voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op ZESPRI.

Artikel 2. Deelname

Iedere persoon die gedomicilieerd is in Europa kan deelnemen aan de ZESPRI™ Kiwimatch, met uitzondering van de personeelsleden van ZESPRI International Europe, ZESPRI Service Center en hun inwonende familieleden. Er kan enkel individueel ingeschreven worden. Inschrijvingen in groep zijn niet toegelaten.

De datum van afsluiting kan vervroegd worden om praktische redenen. In dit geval zal de aanpassing aangekondigd worden op de website ZESPRI.

Artikel 3. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 02 februari 2004 en eindigt op 31 mei 2004.

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op Internet op www.zespri-europe.com door aldaar het kiwipop spel te spelen. Deelnemingsformulieren die niet volledig ingevuld zijn, zijn niet geldig.
De deelname is geldig vanaf het moment dat ZESPRI het antwoord ontvangen heeft.
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor online inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn.

Artikel 4. Bepaling van de winnaars/prijzen

Per maand worden 5 winnaars gekozen. Winnaars zijn de personen die de hoogste score halen in het kiwipop spel. Bij gelijke scores geldt de vroegtijdigheid van deelname. Deze winnaars worden per e-mail verwittigd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De te winnen prijzen zijn 20 ZESPRI sporttassen. De afbeeldingen van de prijs op de website of eventueel communicatiemateriaal zijn louter illustratief en niet contractueel of bindend.
De lijst van de wedstrijdwinnaars zal online meegedeeld worden op de website www.zespri-europe.com. De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden via e-mail.
De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura en kunnen niet doorgegeven worden aan derden.
De organisatoren verwerpen elke verantwoordelijkheid van gebeurlijke ongevallen en ( of ) schade bij het gebruik van de eventueel gewonnen prijzen.

Artikel 5. Algemeenheden

ZESPRI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard-en software) als gevolg van het deelnemen aan de wedstrijd. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard-of software van ZESPRI, waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt.

Artikel 6. Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement. De deelnemers aanvaarden dat de naam, het adres en/of de foto van de winnaars gepubliceerd worden op de website www.zespri-europe.com
ZESPRI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die het openbaar maken van deze gegevens zou hebben voor de winnaars.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande.
Dit wedstrijdreglement is opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse, Spaanse en Italiaanse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Reglement opgesteld op 30/01/2004 te Antwerpen.

<< Terug naar het spel